Naturreservater i Norge

Et naturreservat er et vernet område som normalt sett huser en spesiell type dyrebestand, en spesiell flora eller landskapsform som krever verning. På verdensbasis finnes omtrent 100 000 vernede områder, mens det i Norge finnes i overkant av 2 000. Et naturreservat består av uberørt eller tilnærmet uberørt natur, eller det kan huse en spesiell type natur som kan ha stor vitenskapelig eller pedagogisk betydning. Et naturreservat kan enten totalfredes eller fredes for individuelle formål. Våtmarksområder av internasjonal betydning kan også bli fredet og inngå i Ramsar-konvensjonen som såkalte ramsarområder.

Verdens naturreservater

Omlag 100 000 områder i verden er vernet som naturreservat. Verdens naturreservater dekker omlag 11,5 % av landoverflaten og 0,5 % av jordens havområder. I Europa finnes 42 000 naturreservater, som til sammen utgjør omlag 14 % av landarealet på kontinentet og rundt 3 % av havområdene. Tallene omfatter ikke bare naturreservater, men også nasjonalparker og landskapsvern, da de ulike europeiske landene ikke alltid skiller de forskjellige type områder slik nordmenn gjør. Verdens eldste naturreservat antas å være et område på Sri Lanka, som ble vernet rundt år 200 f.Kr.

Norges naturreservater

Et naturreservat er i Norge den strengeste formen for vern av et område. Her reguleres all ferdsel i mye større grad enn i en nasjonalpark eller et landskapsvernområde. I et naturreservat inngår ikke kulturminner som en del av formålet for verningen. Naturreservater opprettes i henhold til Naturmangfoldloven, og må godkjennes ved kongelig resolusjon. Det er de respektive fylkesmennene som er verneområdets forvaltningsmyndighet. Norge har 2 048 naturreservater, som til sammen utgjør 5 623 kvadratkilometer land. Dette utgjør 1,74 % av Norges landområder. Det største naturreservatet ligger på Svalbard og kalles Nordaust-Svalbard naturreservat.

Svalbard

Svalbard har totalt 22 naturreservater, som til sammen utgjør 25 492 kvadratkilometer, eller 41,5 % av Svalbards landområder. Det aller største naturreservatet heter Nordaust-Svalbard naturreservat, og ble utnevnt som verneverdig 1. juli 1973. Området har et samlet areal på hele 55 354 315 dekar, og inkluderer også havområder. I henhold til Svalbardmiljøloven regnes også fuglereservat som et naturreservat, mens de på fastlandet kalles fuglereservater for hekkende fugl. Dette gjelder spesielt sjøfugler, slik som for eksempel Sklinna og Prestholmen. På Svalbard er det sysselmannen som er forvaltningsmyndighet for øygruppens naturreservater.

De viktigste naturreservatene i Norge

De viktigste naturreservatene i størrelse og betydning er Fokstumyra på Nordre Øyeren og Vikna i Nord-Trøndelag. I tillegg er det 21 kvadratkilometer med skjærgård med et rikt fugleliv, fredet i 1973; Karlsøyvær i Bodø, Nordland, 8 kvadratkilometer, fredet i 1977; Semska-Stødi i Saltdal i Nordland, 13 kvadratkilometer med myr og fjellområde med rikt fugleliv, fredet i 1976; Nord-Fugløy i Karlsøy i Troms kommune, 21 kvadratkilometer, fredet i 1975; og Færdesmyra i Neiden i Finnmark, 12 kvadratkilometer, fredet i 1972. I tillegg er nesten hele landarealet på Jan Mayen vernet (375 av 377 kvadratkilometer).

Naturreservat i Antarktis

Norge har ikke bare naturreservater på fastlandet, på Svalbard og på Jan Mayen, men også i Antarktis. Her ligger nemlig Norges sydligste naturreservat, nærmere bestemt hele den 50 kvadratkilometer store Bouvetøya. Øya ble fredet som naturreservat allerede i 1971, og har en stor og betydelig bestand av blant annet pingviner, pelssel og stormfugler. Som følge av økt aktivitet i Antarktis, er det opprettet ekstra vern av kulturminner og områder med spesielle naturverdier. For å besøke det vernede området, kreves skriftlig tillatelse fra Norsk Polarinstitutt, som må bæres under hele oppholdet.